Wat te doen bij een sportongeval?

Aangifte

 • vraag een ongevallenformulier aan je afgevaardigde, trainer of
 • druk zelf het formulier in bijlage recto/verso af. ongevalsaangifte.pdf
 • Laat het medisch getuigschrift invullen door de dokter. Indien er kine zal nodig zijn, laat dit dan zeker noteren !
 • Vul zoveel als mogelijk gegevens in op de zijde "Aangifte van het ongeval" en vergeet vooral niet de klever van je mutualiteit erop aan te brengen.
 • Onderteken het document op de daartoe voorziene plaats
 • Neem zelf een kopie van het ingevulde document.
 • Breng het ingevulde formulier zo gauw mogelijk binnen bij mij (Wolvenberg 40), ten laatste binnen de 7 dagen.
 • Laattijdige aangiften worden door de verzekering van de voetbalbond geweigerd!!
 • Indien er toch Kine zou nodig zijn en dit is niet genoteerd op het aangifteformulier, of je hebt bijkomende Kine nodig dan dien je dit VOORAF aan te vragen via het secretariaat van de club. Je bezorgt hiervoor een kopie van het voorschrift aan het secretariaat die de aanvraag aan de verzekering zal doen.
 • De Kine zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming van je ontvangstbewijs staat.
 • Wanneer je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het secretariaat een ontvangstbewijs krijgen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig te bewaren tot dat je genezen bent en/of weer mag spelen. Bij genezing of herspelen laat je het voorziene vak door een dokter valideren

Terugbetaling:

 • laat je eerst terugbetalen door je ziekenkas en desgevallend je hospitalisatieverzekering. Je vraagt aan je ziekenkas een attest voor de sommen die ten laste blijven van de verzekerde.
 • bezorg aan het secretariaat
  • het ingevuld en ondertekend ontvangstbewijs
  • het overzicht van de mutualiteit of facturen van het ziekenhuis met vermelding van de kosten ten laste van de patiënt (opleg)
  • andere ORIGINELE facturen die ten laste blijven van je zelf
 • na ontvangst van deze documenten wordt het verschuldigde bedrag op onze rekening-courant bij het VFV overgeboekt en ontvangt het secretariaat een overzicht van de terugbetaling.

Zo gauw mogelijk na ontvangst, betalen we u het verschuldigde bedrag uit via overschrijving op uw rekening! Gelieve rekeningnummer aan het secretariaat te bezorgen.